Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..Yeni Müfredata Uygun İçerikler

11.SINIF KİMYA KONULARI 2016 - 2017 YENİ MÜFREDAT

1.ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ
1.Bölüm: Atomla İlgili Düşünceler
Dalton Atom Modeli
Atom Altı Tanecikler
Elektronun Keşfi
Protonun Keşfi
Nötronun Keşfi
Elektromanyetik Işınların Dalga ve Tanecik Karakterleri
Işığın Dalga-Tanecik İkiliği
Atom Spektrumları
Bohr Atom Modeli

2.Bölüm: Atomun Kuantum Modeli
Bohr Modelinin Yetersizlikleri
Dalga-Tanecik İkiliği
Dalga Mekaniği
Kuantum Mekaniği-Orbital Kavramı
Kuantum Sayıları
Yörünge ve Orbital Kavramları
Orbital Enerjileri
Elektron Dizilimi

3.Bölüm: Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
Elektronik Yapı ve Periyodik Çizelge

4.Bölüm: Periyodik Özellikler
Atom Yarıçapları
Periyodik Özelliklerin Değişimi
Metallik - Ametallik Özellikler
Atom-İyon Yarıçapı
İyonlaşma Enerjisi
Elektron İlgisi
Elektronegatiflik
Asitlik - Bazlık Eğilimleri
Periyodik Özelliklerin Ölçülmesi
İyonlaşma Enerjisi - Grup Numarası İlişkisi

5.Bölüm: Elementleri Tanıyalım
s, p, d Bloku Elementleri
s Bloku Elementleri
p Bloku Elementleri
d Bloku Elementleri
f Bloku Elementleri
Asal Gazlar

6.Bölüm: Yükseltgenme Basamakları
Yükseltgenme Basamağı-İyon Yükü Kavramları
Farklı Yükseltgenme Basamakları

7.Bölüm: Kimyanın Sembolik Dili ve Adlandırma
Kovalent ve İyonik Bileşiklerin Adlandırılması
Kovalent Bileşiklerin Adlandırılması
İyonik Bileşiklerin Adlandırılması
Kural Dışı Adlandırmalar

2.ÜNİTE: KİMYASAL HESAPLAMALAR
1.Bölüm: Mol Kavramı
Bağıl Atom Kütlesi
Mol Kütlesi
İzotop Atomlar

2.Bölüm: En Basit Formül ve Molekül Formülü
Kütlece Yüzde Bileşim
Basit Formüllerin Belirlenmesi
Molekül Formüllerinin Belirlenmesi

3.Bölüm: Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
Kimyasal Tepkimelerin Denklemleri
Tepkime Çeşitleri

4.Bölüm: Kimyasal Hesaplamalar
Sınırlayıcı Bileşen Hesapları
Verim Yüzdesi Hesapları

3.ÜNİTE: GAZLAR
1.Bölüm: Gazların Özellikleri
Gaz Basıncının Ölçülmesi
Atmosfer Basıncı
Manometreler
Hacim Ölçülmesi
Avogadro Yasası

2.Bölüm: İdeal Gaz Yasası
İdeal Gaz Denklemi
İdeal Gaz Yasasının Uygulamaları
Mol Kütlesinin Hesaplanması

3.Bölüm: Gazlarda Kinetik Teori
Gazların Kinetik Teorisi
Graham Difüzyon Yasası

4.Bölüm: Gerçek Gazlar
İdeal Gazdan Sapmalar
Gaz-Buhar ve Kritik Sıcaklık
Soğutma Sistemleri

5.Bölüm: Gaz Karışımları
Günlük Hayatta Gaz Karışımları
Dalton Kısmi Basınçlar Yasası
Gazların Su Üstünde Toplanması

4.ÜNİTE: SIVI ÇÖZELTİLER
1.Bölüm: Çözücü Çözünen Etkileşimleri
Çözünme Olayı

2.Bölüm: Derişim Birimleri
Kütlece Yüzde
Hacimce Yüzde
Mol Kesri
ppm (Milyonda Bir Kısım)
Molarite
Molalite

3.Bölüm: Koligatif Özellikler
Buhar Basıncı Alçalması
Kaynama Noktası Yükselmesi
Donma Noktası Alçalması
Osmotik Basınç
Ters Osmoz

4.Bölüm: Çözünürlük
Çözeltilerin Sınıflandırılması ve Çözünürlük Kavramı

5.Bölüm: Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
Çözünürlüğe Sıcaklık Etkisi
Çözünürlüğe Basınç Etkisi

6.Bölüm: Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
Özütleme (Ekstraksiyon)
Kristallendirme
Kromatografi

5.ÜNİTE: KİMYA VE ENERJİ
1.Bölüm: Sistem ve Çevre
Sistem ve Çevre
Sistem Çeşitleri

2.Bölüm: Isı, Mekanik İş ve İç Enerji
İç Enerji
Isı ve Mekanik İş
Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası

3.Bölüm: Termodinamiğin Birinci Yasası
Termodinamiğin Birinci Yasası
Sistemlerde Entalpi Değişimi
Entalpi
Standart Oluşum Entalpileri
Hess Yasası

4.Bölüm: Entropi
Kendiliğinden Olan Olaylar
Entropi Kavramı
Entropi ve İstemlilik
Gibbs Serbest Enerji ve İstemlilik (Termodinamiğin İkinci Yasası)

5.Bölüm: Termodinamiğin Üçüncü Yasası
Mutlak Entropi
Standart Entropi ve İstemlilik

6.ÜNİTE: TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
1.Bölüm: Maddeler Nasıl Tepkimeye Girer?
Çarpışma Kuramı

2.Bölüm: Tepkime Hızları
Derişim ve Hız
Anlık ve Ortalama Tepkime Hızı

3.Bölüm: Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
Reaksiyon Hız Bağıntıları
Sıcaklığın Tepkime Hızına Etkisi
Katalizörün Tepkime Hızına Etkisi

4.Bölüm: Kimyasal Denge
Denge Kavramı
Denge Sabiti
Denge Bağıntıları
Homojen Dengeler
Heterojen Dengeler
Denge Tepkimesi ile Denge Sabiti Arasındaki İlişki
Denge Derişimlerinin Hesaplanması

5.Bölüm: Dengeyi Etkileyen Faktörler
Le Châtelier İlkesi
Dengeye Derişimin Etkisi
Dengeye Basınç veya Hacim Etkisi
Dengeye Sıcaklığın Etkisi

6.Bölüm: Sulu Çözelti Dengeleri
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH
Asit-Baz Dengeleri
Brønsted-Lowry, Asit-Baz Kuramı
Asit ve Bazların Kuvveti ile İyonlaşma Denge Sabitleri
Kuvvetli ve Zayıf Monoprotik Asit - Baz Çözeltilerinde pH-pOH Hesaplaması
Tampon Çözeltiler
Tuz Çözeltilerinde Asitlik-Bazlık
Titrasyon
Sulu Ortamlarda Çözünme, Çökelme ve Kompleksleşme Dengeleri
Çözünme-Çökelme Dengeleri
Kompleks Oluşma-Ayrışma Dengeleri

yorum yaz

2016 - 2017 11.Sınıf Kimya Konuları için yapılan yorumlar