SIMPLE PAST TENSE KONU ANLATIMI ALIŞTIRMALAR

Simple Past Tense Türkçedeki –di'li geçmiş zaman ile hemen hemen aynı anlama gelir. Cümle yapısı olarak Present Simple Tense (Geniş zaman) ile benzerlik gösterir. Aradaki fark geniş zamanda “do / does” yardımcı fiili kullanılırken, geçmiş zamanda “did” yardımcı fiili kullanılır. Zaten “did” fiili “do” nun geçmiş halidir. Fakat tıpkı geniş zaman da olduğu gibi geçmiş zamanda da olumlu cümlelerde yardımcı fiil kullanılmaz. Bunun yerine düzenli fiillere “-ed” eki getirilir, ve düzensiz fiiller de geçmiş haliyle (Verb2) kullanılır.

Subject (Özne) + Verb – ed / Verb2

Geçmiş zamanda fiil bütün öznelerle aynı şekilde çekimlenir.

Present Simple Tense (Geniş Zaman) Past Simple Tense (Geçmiş Zaman)
walk walked (düzenli)
brush brushed (düzenli)
go went (düzensiz)
buy bought (düzensiz)

İngilizce fiillerin çoğu düzenlidir. Düzenli fiillerin (Regular Verbs) bazıları aşağıda verilmiştir:

work › worked
play › played
start ›started
love › loved
clean › cleaned
watch › watched
stay › stayed
look ›looked
wash › washed
live › lived
arrive › arrived
dance › danced

Düzenli fiiller “-ed” takısı aldığında fiilde bazı ses değişiklikleri meydana gelir.

1. Eğer fiil “e” harfi ile bitiyorsa fiile sadece “d” takısı eklenir.

dance › danced
live › lived
love › loved

2. Eğer fiil “y” harfi ile bitiyor ve “y” den önce bir sessiz harf varsa “y” düşer ve yerine “ied” gelir.
study › studied
cry › cried
try › tried

“y” den önce sesli harf varsa “y” harfi düşmez.
play › played

3. Eğer iki ünsüz harfin arasında bir ünlü harf varsa sondaki ünsüz harf tekrarlanır.
stop › stopped
cancel › cancelled
swap › swapped

Examples:
» I cleaned the house yesterday. → (Ben evi dün temizledim.)
» She watched TV last night. → (O dün gece televizyon izledi.)
» They played basketball last weekend. → (Onlar geçen haftasonu basketbol oynadılar.)
» My father arrived home two hours ago. → (Babam eve iki saat önce vardı.)
» They stayed at a five-star hotel last summer. → (Biz geçen yıl beş yıldızlı bir otelde kaldık.)

Geçmiş zamanda bazı düzensiz fiillerin yapısı birbirine benzese de genel olarak hiçbir kurala uymazlar. Bu yüzden bu fiillerin ezberlenmesi gerekir. düzensiz fiillerin bazıları aşağıda verilmiştir:

begin › began
break › broke
buy › bought
come › came
do › did
drink › drank
eat › ate
get › got
have › had
make › made
meet › met
see › saw
sleep › slept
take › took
write › wrote

Examples:
» My mother made a cake yesterday. → (Annem dün kek yaptı.)
» We had dinner at a restaurant yesterday evening. → (Biz dün akşam yemeği bir restoranda yedik.)
» She came late to school last Monday. → (O, geçen pazartesi okula geç geldi.)
» Ahmet bought a new car three weeks ago. → (Ahmet üç hafta önce yeni bir araba satın aldı.)
» I wrote a letter to my grandmother ten minutes ago. → (Ben on dakika önce büyükanneme bir mektup yazdım.)

Geçmiş zamanda olumsuz cümle “did” yardımcı fiiline “not” takısı eklenerek yapılır ve ana fiil (main verb) her zaman birinci haliyle kullanılır.

Subject + did not (didn't) + Verb1

» I didn't wash my car yesterday. → (Ben dün arabamı yıkamadım.)
» My brother didn't have breakfast this morning. → (Erkek kardeşim bu sabah kahvaltı yapmadı.)
» We didn't go to school last week. → (Biz geçen hafta okula gitmedik.)
» I didn't sleep well last night. → (Ben dün gece iyi uyumadım.)
» She didn't play tennis when she was at high school. → (O, lisedeyken tenis oynamadı.)

Sorularda “did” yardımcı fiili öznenin önünde gelir ve ana fiil birinci haliyle kullanılır.

Did + Subject + Verb1 ?

YES / NO QUESTIONS SHORT ANSWERS
Did I come late?
Did you play tennis?
Did he make a plan?
Did she buy a new jacket?
Did it rain?
Did we begin early?
Did they get up?
Yes, you did. / No, you didn't.
Yes, I did. / No, I didn't.
Yes, he did. / No, he didn't.
Yes, she did. / No, she didn't.
Yes, it did. / No, it didn't.
Yes, you did. / No, you didn't.
Yes, they did. / No, they didn't.

Bilgi sorularında soru kelimesi (Wh- question word) cümle başında gelir ve yardımcı fiil soru kelimesi ve öznenin arasında kullanılır.

Wh- + did + Subject + Verb1 ?

A: What did you do after school yesterday?
B: I played volleyball with my friends.

A: When did Ataturk die?
B: He died in 1938.

A: Where did you go last weekend?
B: I went to the cinema.

Geçmiş zamanda zaman ifadeleri genellikle cümle sonunda gelir. Zaman ifadelerinden bazıları şunlardır:

1. yesterday : dün
yesterday, yesterday morning, yesterday evening, yesterday afternoon
» I got up early yesterday morning. → (Ben dün sabah erken kalktım.)

2. last : geçen
last week, last month, last year, last night, last weekend, last Monday, last ....... etc...
» She finished school last year. → (O, okulu geçen sene bitirdi.)

3. ago : önce
one hour ago, a year ago, two days ago, five months ago, ... etc ...
» They arrived at school ten minutes ago. → (Onlar okula on dakika önce geldiler.)

4. past dates (geçmiş tarihler)
in 1938, in the 17th century, in 2003, ...etc...
» Atatürk died on November 10, 1938. → (Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde öldü.)

Simple Past Tense Boşluk Doldurma Soruları
Boşlukları parantez içindeki fiillerin geçmiş (Verb-ed / Verb2) haliyle doldurunuz. Boşlukları doldurduktan sonra Kontrol Et butonuna tıklayarak doğru ve yanlışlarınızı öğrenebilirsiniz.
NOT : Boşlukları doldururken küçük harf kullanınız.

1. My sister her teeth two minutes ago. (brush)

2. She too much coffee yesterday. (drink)

3. I a shower one hour ago. (take)

4. Mary me yesterday. (call)

5. I English last night. (study)

6. Oliver a new car last week . (buy)

7. We to the cinema last weekend. (go)

8. She some chocolate after dinner. (eat)

9. The teacher some English words on the board. (write)

10. I my exams. (pass)

Doğru
Yanlış veya Boş

İngilizce Konu Anlatımı » Simple Past Tense Konu Anlatımı ve Alıştırmalar için yapılan yorumlar

Veritabanı güncellemesi nedeniyle yorumlar kaldırılarak, yorum gönderimine geçici bir süre kapatılmıştır.